Обовязки прокуратури щодо організаційного забезпечення мобілізаційної підготовки

Розподіл обов язків між головою, першим заступником


Відредаговано порядок мобілізаційної підготовки та мобілізації в

Про положення про відділи апарату облдержадміністрації

Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 року N 1066

Зареєстровано в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Львівської обласної державної адміністрації
 від 12 березня 2003 року N 206,
 від 7 липня 2003 року N 632

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів від 18 травня 2000 року N 821 "Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій", розпоряджень голови облдержадміністрації від 18 січня 2000 року N 39 "Про затвердження Тимчасового положення про апарат Львівської обласної державної адміністрації", від 16 червня 2000 року N 575 "Про упорядкування структури апарату облдержадміністрації":

1. Затвердити положення (додаються):

1.1. Юридичного відділу.

1.2. Відділу з питань режимно-секретної роботи.

1.3. Прес-служби.

2. Затвердити до прийняття відповідних постанов Кабінету Міністрів України тимчасові положення (додаються):

2.1. Організаційного відділу.

2.2. Відділу кадрової роботи та з питань державної служби.

2.3. Фінансово-бухгалтерського відділу.

2.4. Господарського відділу.

2.5. Загального відділу.

2.6. Відділу роботи із зверненнями громадян.

2.7. Відділу взаємодії з правоохоронними органами та з питань мобілізаційної і оборонної роботи.

2.8. Відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення.

3. Розпорядження голови облдержадміністрації від 15 лютого 1999 року N 176 "Про тимчасові положення відділів секретаріату облдержадміністрації" визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації М. Лазуркевича.

 

Голова Львівської
обласної державної адміністрації 

 
С. Сенчук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529 

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ Львівської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Юридичний відділ Львівської обласної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату Львівської обласної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 року N 690, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення правової роботи відділ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

1.4. Відділ підпорядковується безпосередньо голові обласної державної адміністрації або за його рішенням - керівнику апарату.

1.5. Роботу юридичного відділу організовує завідувач. Завідувач відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням керівника апарату. Особа, що призначається на посаду завідувача, повинна мати закінчену вищу юридичну освіту та стаж роботи з юридичної спеціальності не менше 5-ти років.

У разі відсутності завідувача його обов'язки виконує заступник або працівник, на якого покладено обов'язки завідувача відділу.

1.6. Прийняття розпоряджень без попереднього погодження (візування) працівниками юридичного відділу не допускається.

1.7. Основними завданнями юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів обласної державної адміністрації, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

1.8. У межах своєї компетенції юридичний відділ взаємодіє з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями області.

2. Завдання і функції

2.1. Юридичний відділ:

2.1.1. Організовує та забезпечує правильне виконання (законодавчих актів, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань).

2.1.2. Координує роботу і бере участь у підготовці проектів розпоряджень, що регулюють відносини структурних підрозділів облдержадміністрації.

2.1.3. Перевіряє відповідність законодавству проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації та візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими структурними підрозділами. Проекти розпорядження голови облдержадміністрації, які носять фінансовий характер (виділення коштів, порядок проведення розрахунків тощо) візуються після їх погодження (візування) відповідними підрозділами облдержадміністрації (фінансово-бухгалтерським відділом, Головним фінансовим управлінням тощо).

2.1.4. Визначає розпорядження голови обласної державної адміністрації, які носять нормативно-правовий характер та підлягають державній реєстрації в обласному управлінні юстиції.

2.1.5. Разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації складає висновки за проектами розпоряджень та іншими актами.

2.1.6. Тривалість опрацювання проекту розпорядження в юридичному відділі не повинно перевищувати 3-х робочих днів, а з складних питань - 5-ти робочих днів.

2.1.7. Організовує і веде претензійну та позовну роботу; представляє за дорученням голови облдержадміністрації інтереси обласної державної адміністрації в загальних та арбітражних судах усіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає оцінку претензіям, що пред'явлені обласній державній адміністрації.

2.1.8. Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу, бере участь у підготовці та укладенні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень.

2.1.9. Разом з іншими структурними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, надає правову допомогу працівникам, які потребують соціального захисту.

2.1.10. Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівництву про поновлення порушених прав.

2.1.11. За дорученням голови облдержадміністрації розглядає протести та подання прокуратури, окремі ухвалами суду, відповідні документи інших правоохоронних і контролюючих органів.

2.1.12. Організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня знань працівників облдержадміністрації, інформує про нове законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування.

2.1.13. Дає консультації з правових питань.

2.1.14. Виконує інші завдання та функції за дорученням голови облдержадміністрації, керівника апарату.

3. Права, обов'язки, відповідальність

3.1. Юридичний відділ  має право:

3.1.1. Перевіряти додержання законності в обласній, районних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування.

3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій документи, висновки, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3. Інформувати керівництво у разі покладення на нього виконання роботи, що не належить до функцій юридичного відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні посадові особи не подають документи та інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.1.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів облдержадміністрації відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків.

3.1.5. За дорученням голови облдержадміністрації брати участь у засіданні колегії, нарадах, інших дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в обласній державній адміністрації в випадку розгляду на них правових питань.

3.1.6. Інформувати голову обласної державної адміністрації у разі переслідування працівника, юридичного відділу у зв'язку з виконанням обов'язків, передбачених цим Положенням.

3.1.7. Додавати пропозиції відділу щодо приведення у відповідність до законодавства, проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, що суперечать закону, які є обов'язковими для розгляду відділами і управліннями облдержадміністрації.

3.1.8. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що привели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

3.2. Завідувач відділу:

3.2.1. За дорученням голови облдержадміністрації бере участь у засіданнях, нарадах та інших заходах облдержадміністрації при обговоренні питань, які мають відношення до правового забезпечення роботи облдержадміністрації.

3.2.2. Інформує керівника апарату облдержадміністрації про накладення на працівників відділу обов'язків, що не належать до компетенції відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають відділу документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.2.3. Керує роботою, забезпечує виконання та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.2.4. Організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань і вказівок керівництва.

3.2.5. Контролює і перевіряє виконання документів, доручень та інших вказівок керівництва працівниками відділу.

3.2.6. Визначає права і обов'язки працівників відділу.

3.2.7. Ставить питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, винних у порушенні чинного законодавства, неналежному виконанні своїх обов'язків.

3.2.8. За дорученням керівництва готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, пропозиції та зауваження до проектів нормативних актів.

3.2.9. За дорученням керівництва облдержадміністрації здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ і організацій, розглядає їх пропозиції, заяви, скарги і вносить керівництву за результатами їх розгляду відповідні пропозиції.

3.2.10. Забезпечує розгляд звернень громадян і юридичних осіб, а також щодо роз'яснення чинного законодавства, які надходять безпосередньо у відділ, дає відповіді на них.

3.2.11. Несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів розпоряджень та інших документів правового характеру, які ним візуються.

4. Заключні положення

4.1. Покладання на юридичний відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

4.2. Обласна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв'язку, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативними актами і довідковими матеріалами з правових питань.

4.3. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується головою облдержадміністрації в межах граничної чисельності і відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на апарат облдержадміністрації.

4.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням завідувача юридичного відділу і погодженням керівника апарату облдержадміністрації, з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту, а у виняткових випадках навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про фінансово-бухгалтерський відділ апарату Львівської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Фінансово-бухгалтерський відділ (надалі - відділ) утворюється розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації.

1.2. Фінансово-бухгалтерський відділ є структурним підрозділом апарату Львівської обласної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і декретами Кабінету Міністрів України, інструктивними документами Міністерства фінансів, Головного управління Державного казначейства та Міністерства статистики України, даним Положенням та іншими нормативними документами.

1.4. Відділ підпорядковується у своїй діяльності голові облдержадміністрації, першому заступнику голови облдержадміністрації та керівнику апарату.

1.5. Роботу відділу організовує завідувач. Завідувач відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням керівника апарату. Особа, яка призначається на посаду завідувача, повинна мати закінчену вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста).

У разі відсутності завідувача його обов'язки виконує заступник або спеціаліст, на якого покладено обов'язки завідувача відділу.

1.6. У межах своєї компетенції відділ взаємодії з підрозділами облдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади, установами області.

2. Завдання і функції

2.1. Відділ фінансово-бухгалтерського обліку:

2.1.1. Забезпечує правильну організацію бухгалтерського обліку відповідно до інструкції і окремих вказівок.

2.1.2. Здійснює попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю проведення операцій.

2.1.3. Контролює правильне і економне витрачання коштів відповідно до відкритих кредитів і їх цільове призначення за затвердженими кошторисами витрат по бюджету з врахуванням внесених в них в установленому порядку змін, а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей.

2.1.4. Здійснює контроль за правильним витрачанням валютних коштів.

2.1.5. Проводить нарахування і виплату у відповідні терміни заробітної плати працівникам.

2.1.6. Здійснює своєчасне проведення розрахунків, які виникають в процесі виконання кошторисів з підприємствами і окремими особами.

2.1.7. Бере участь у проведенні інвентаризації грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризацій і відображення їх в обліку.

2.1.8. Проводить інструктаж матеріально відповідних осіб з питань обліку і збереження цінностей, які знаходяться у них на матеріальному збереженні.

2.1.9. Здійснює складання і представлення у встановлені терміни достовірної бухгалтерської звітності.

2.1.10. Забезпечує складання, узгодження та затвердження керівництвом облдержадміністрації кошторисів витрат, штатних розписів та розрахунків до них, як для апарату облдержадміністрації, так і для райдержадміністрації, а також для управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

2.1.11. Проводить розподіл коштів із державного бюджету, що виділяються на утримання місцевих органів виконавчої влади, а також по інших кодах відомчої класифікації і представляє управлінню державного казначейства на електронних носіях та паперових копіях даних.

2.1.12. Проводить систематизування положень, інструкцій, методичних вказівок з питань обліку і звітності, інших нормативних документів, які відносяться до компетенції бухгалтерських служб.

2.1.13. Здійснює зберігання бухгалтерських документів, реєстрів обліку, кошторисів витрат, штатних розписів і розрахунків до них, інших документів, а також їх здачу в установленому порядку до архіву.

3. Структура відділу

3.1. Фінансово-бухгалтерський відділ очолює завідувач.

3.2. Відділ складається з підвідділів:

- підвідділ бухгалтерського обліку та звітності;

- підвідділ фінансування апарату органів виконавчої влади.

3.3. Підвідділи очолюють заступники завідувача.

Заступники завідувача та інші спеціалісти відділу призначаються і звільняються з посад розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням завідувача відділу з узгодженням із керівником апарату.

4. Права, обов'язки та відповідальність

4.1. Завідувач фінансово-бухгалтерського відділу:

4.1.1. Здійснюючи організацію бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил його введення, зобов'язаний забезпечити: широке впровадження та використання сучасних засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю проведення операцій.

4.1.2. Здійснює керівництво діяльності відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ обов'язків.

4.1.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу.

4.1.4. Забезпечує високу організованість, належну трудову дисципліну.

4.1.5. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів та бухгалтерських записів, надання її в установлені терміни відповідним органам.

4.1.6. Проводить роботу, спрямовану на добір і розстановку кадрів, підвищення професійної кваліфікації та ділових якостей працівників відділу.

4.1.7. Забезпечує взаємодію відділу з іншими службами обласної державної адміністрації, зокрема здійснює аналіз фінансової діяльності установи за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення та попередження витрат.

4.2. Спеціалісти відділу:

4.2.1. Забезпечують виконання покладених на них обов'язків та завдань, передбачених посадовими інструкціями та даним Положенням.

4.2.2. Беруть активну участь у розробці та здійсненні заходів, направлених на дотримання державної дисципліни, а також впровадження в роботу сучасних засобів автоматизації (комп'ютеризації) обліко-обчислювальних робіт.

4.2.3. Забезпечують контроль за виконанням постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента України та інших законодавчих актів.

4.2.4. Здійснюють контроль за виконанням розпоряджень голови обласної держадміністрації.

5. Організація роботи відділу

5.1. Організація роботи відділу визначається діючим законодавством, інструкцією з бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях, даним Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими для працівників обласної державної адміністрації.

5.2. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються керівником апарату облдержадміністрації за поданням завідувача відділу.

5.3. Відділ у питаннях його діяльності представляє завідувач відділу.

6. Заключні положення

6.1. Покладання на відділ обов'язків, які не передбачені даним Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

6.2. Обласна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки та зв'язку, нормативними актами та довідковими матеріалами з питань бухгалтерського обліку.

6.3. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується головою облдержадміністрації в межах граничної чисельності відповідно до штатного розкладу і кошторису витрат на утримання апарату облдержадміністрації.

6.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільнюється з посад розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням завідувача відділу, його погодженням та погодженням керівника апарату з числа осіб, які мають вищу економічну освіту.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066
(в редакції розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 7 липня 2003 р. N 632)

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації.

1.3. Відділ у своїй діяльності підпорядковується заступникові голови облдержадміністрації, керівнику апарату.

1.4. Роботу відділу організовує начальник відділу, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за поданням заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату. Особа, яку призначають на посаду начальника, має мати закінчену вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста).

1.5. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямів роботи.

1.6. Відділ під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності відповідно до чинного законодавства України.

2. Завдання і функції організаційного відділу

2.1. Організаційний відділ:

2.1.1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.

2.1.2. Забезпечує формування перспективних (річних), поточних (квартальних), а в разі потреби - оперативних (місячних, тижневих) планів роботи обласної державної адміністрації та планів основних заходів за участю голови обласної державної адміністрації. Організовує та здійснює контроль за їх виконанням.

2.1.3. Забезпечує необхідну взаємодію обласної державної адміністрації зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, органами місцевого самоврядування області, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності.

2.1.4. Забезпечує організаційну підготовку засідань Колегії обласної державної адміністрації.

2.1.5. Забезпечує організаційну підготовку проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва облдержадміністрації та урочистих заходів облдержадміністрації.

2.1.6. Проводить організаційну роботу для забезпечення візитів, робочих поїздок до області Президента України, Прем'єр-міністра України, інших вищих посадових осіб держави та почесних гостей. Формує програми їх перебування.

2.1.7. Забезпечує організаційну підготовку робочих поїздок голови обласної державної адміністрації в межах області.

2.1.8. Здійснює підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань організаційної та управлінської діяльності обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, а також проектів розпоряджень, інших документів та пропозицій на виконання доручень керівництва обласної державної адміністрації та виходить із власними пропозиціями в межах компетенції відділу.

2.1.9. Здійснює постійний контроль за виконанням розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.1.10. Здійснює систематичний аналіз та контроль щодо стилю, форм і методів організаційної та управлінської роботи районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення та структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

2.1.11. Надає практичну і методичну допомогу структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення щодо забезпечення їх діяльності в межах компетенції.

2.1.12. Узагальнює, поширює і впроваджує в роботу прогресивні форми і передовий досвід організаційної та управлінської діяльності, принципів наукової організації праці та методів керівництва.

2.1.13. Вивчає та узагальнює зміст і характер питань, що вирішуються головами районних державних адміністрацій, аналізує практику підготовки ними розпоряджень та їх відповідність чинному законодавству України.

2.1.14. Вивчає ступінь ефективності впливу районних державних адміністрацій на стан економічної, соціальної, національно-культурної та політичної ситуації в районах області.

2.1.15. Надає методичну та практичну допомогу організаційним відділам районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, збирає інформацію, аналізує та узагальнює практику їх діяльності.

2.1.16. У разі необхідності бере участь у підготовці інформації про хід виконання рішень обласної ради, запитів народних депутатів України та про хід реалізації пропозицій, звернень і зауважень депутатів.

2.1.17. Сприяє організації роботи з кадрами та здійснює заходи щодо її вдосконалення в органах виконавчої влади та виконавчих комітетах місцевих рад, дотримання законодавства про державну службу, участь у розробленні та реалізації планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців.

2.1.18. Розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань організаційно-управлінської роботи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення.

2.1.19. Розглядає матеріали і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань та заохочення працівників апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток області.

3. Права і обов'язки

3.1. Організаційний відділ має право:

3.1.1. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.2. Брати участь у нарадах, семінарах, засіданнях консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації тощо з питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.3. Брати участь у нарадах, семінарах тощо структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, засіданнях консультативно-дорадчих органів та сесіях місцевих рад області.

3.1.4. Ознайомлюватися з матеріалами, у т. ч. інформаційними банками даних, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування області (з питань делегованих повноважень), територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності, а також отримувати від них матеріали, необхідні для підготовки питань для розгляду керівництвом обласної державної адміністрації.

3.1.5. Залучати спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування області, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності (за погодженням з їхніми керівниками) до вивчення і розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.6. Вносити заступникові голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату пропозиції з питань поліпшення організаційної і управлінської роботи в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах, районних державних адміністраціях та виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення.

3.1.7. Подавати заступникові голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату пропозиції щодо заохочення осіб, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо організаційної та управлінської діяльності, а також щодо накладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог чинного законодавства і відповідних актів керівництва обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.8. Вносити пропозиції заступникові голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату щодо зміцнення кадрового потенціалу місцевих органів виконавчої влади.

3.1.9. Контролювати та перевіряти виконання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування області, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації, заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату, консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації з питань організаційної та управлінської діяльності.

4. Структура та організація роботи відділу

4.1. Структуру і чисельність працівників відділу, фонд оплати праці його працівників затверджує голова обласної державної адміністрації в межах граничної чисельності і відповідно до штатного розпису та кошторису витрат на апарат обласної державної адміністрації.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується заступникові голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату.

4.3. У випадку відсутності начальника його обов'язки виконує один із заступників начальника відділу. Заступників начальника відділу призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за поданням заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату та погодженням начальника відділу.

4.4. Працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації за поданням начальника відділу і погодженням заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату.

4.5. Особи, призначені на посади заступників начальника відділу та працівників відділу, мають мати вищу освіту, досвід організаційної роботи.

4.6. Посадові інструкції працівників відділу затверджує заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату за поданням начальника відділу.

4.7. Структура відділу:

• начальник відділу;

• заступник начальника відділу (координує роботу підвідділу організаційної роботи та з питань взаємодії з центральними органами виконавчої влади);

• заступник начальника відділу (координує роботу підвідділу взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування);

• підвідділ організаційної роботи та з питань взаємодії з центральними органами виконавчої влади;

• підвідділ взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

• сектор консультантів заступників голови облдержадміністрації;

• сектор з питань нагород.

4.8. Начальник відділу:

4.8.1. Здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.8.2. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу, визначає завдання, аналізує результати.

4.8.3. Планує роботу відділу і забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань.

4.8.4. Організовує ведення діловодства у відділі, порядок проходження і виконання документів.

4.8.5. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

4.8.6. Візує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань управлінської та організаційної діяльності та інші матеріали структурних підрозділів обласної державної адміністрації, що стосуються сфери діяльності відділу. Також візує проекти рішень Колегії обласної державної адміністрації.

4.8.7. Бере участь у нарадах, які проводить голова обласної державної адміністрації та його заступники, з питань організаційної та управлінської діяльності органів виконавчої влади області.

4.8.8. Забезпечує взаємодію з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності.

4.8.9. Формує робочі групи та комісії для вивчення питань і підготовки пропозицій з питань, що належать до компетенції відділу.

4.8.10. Виконує також інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації та заступником голови обласної державної адміністрації, керівником апарату.

4.8.11. Ставить питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, винних у порушенні чинного законодавства, неналежному виконанні своїх обов'язків.

4.8.12. Вносить пропозиції керівництву обласної державної адміністрації про відзначення та заохочення працівників відділу.

4.8.13. Здійснює прийом громадян, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, представників підприємств, установ та організацій, розглядає їх пропозиції, заяви, скарги і вносить керівництву обласної державної адміністрації за результатами їх розгляду відповідні пропозиції.

4.8.14. Визначає заступника начальника відділу, який виконує обов'язки начальника відділу в разі його відсутності.

4.9. Заступник начальника відділу:

4.9.1. Забезпечує виконання покладених на нього завдань згідно з розподілом обов'язків.

4.9.2. Організовує та координує роботу працівників підвідділу, надає їм допомогу у виконанні службових обов'язків.

4.9.3. Забезпечує ведення діловодства у підвідділі.

4.9.4. У разі відсутності начальника відділу за його дорученням виконує його обов'язки.

4.9.5. Виконує інші обов'язки, покладені на нього начальником відділу.  

4.10. Консультанти та спеціалісти відділу:

4.10.1. Забезпечують виконання покладених на них завдань та обов'язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями, та завдань, покладених на них начальником відділу та його заступниками.

4.10.2. За потреби беруть участь у нарадах, семінарах тощо та їх підготовці з питань, що належать до компетенції відділу.

4.10.3. У разі необхідності ознайомлюються з матеріалами структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, а також вимагають від них матеріали, необхідні для підготовки питань за дорученням керівництва або для розгляду керівництвом.

4.10.4. Систематично вивчають фактичний стан справ у районах області та містах обласного значення, з цією метою здійснюють регулярні поїздки з перевіркою на місцях, беруть участь у нарадах, семінарах, сесіях, засіданнях колегій тощо, надають працівникам органів місцевої влади методичну та практичну допомогу у вирішенні завдань, які поставлені перед ними.

4.10.5. Систематично вивчають стилі та методи роботи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, з цією метою беруть участь у перевірках, нарадах, семінарах, засіданнях колегії тощо, надають їх працівникам необхідну методичну та практичну допомогу у вирішенні завдань, які поставлені перед ними.

4.10.6. Здійснюють періодичний аналіз та огляд висвітлених засобами масової інформації питань діяльності районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення в управлінській, економічній, господарській, соціальній і національно-культурній сфері та готують відповідні пропозиції та висновки.

4.10.7. Здійснюють організаційне забезпечення діяльності обласної державної адміністрації з реалізації законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших нормативних актів відповідно до напрямів роботи відділу.

4.10.8. Здійснюють у межах компетенції відділу аналіз розпоряджень голів районних державних адміністрацій щодо їх відповідності чинному законодавству.

4.11. Сектор з питань нагород:

4.11.1. За дорученням керівництва обласної державної адміністрації розглядає матеріали і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань та заохочення працівників апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій.

4.11.2. Готує відповідні подання щодо нагородження та заохочення.

4.11.3. Забезпечує роботу Комісії з державних нагород України при обласній державній адміністрації.

4.12. Сектор консультантів заступників голови облдержадміністрації організовує роботу заступників голови обласної державної адміністрації (планування, контроль, проведення нарад тощо).

4.13. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи обласної державної адміністрації.

5. Прикінцеві положення

5.1. Покладання на відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

5.2. Відділ має свій бланк.

5.3. Обласна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує належним приміщенням, сучасними засобами оргтехніки та зв'язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що належать до компетенції відділу тощо.

(Тимчасове положення в редакції розпорядження
 Львівської обласної державної адміністрації від 07.07.2003 р. N 632)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066
(в редакції розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 12 березня 2003 р. N 206)

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про загальний відділ апарату обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Загальний відділ апарату Львівської обласної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямків діяльності.

1.4. Відділ підпорядковується заступникові голови облдержадміністрації, керівнику апарату облдержадміністрації.

1.5. Роботу загального відділу організовує начальник відділу, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова облдержадміністрації розпорядженням за поданням заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату. Особа, яку призначають на посаду начальника, має мати закінчену вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста).

У випадку відсутності начальника його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

1.6. У межах своєї компетенції загальний відділ взаємодіє з підрозділами обласної державної адміністрації, структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади.

2. Завдання і функції

Загальний відділ:

2.1. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, що надійшла до облдержадміністрації, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде довідкову картотеку на базі автоматизованих систем з діловодства.

2.2. Редагує та забезпечує додержання вимог щодо складання і оформлення документів згідно з інструктивними матеріалами облдержадміністрації та погоджує їх шляхом візування.

2.3. Веде протоколювання Колегій облдержадміністрації, нарад в голови облдержадміністрації.

2.4. Здійснює реєстрацію розпоряджень голови облдержадміністрації, доручень керівництва, наказів керівника апарату, протоколів та рішень Колегій облдержадміністрації, забезпечує своєчасне доведення їх до виконавців та зацікавлених осіб.

2.5. Подає у встановленому порядку розпорядження голови обласної державної адміністрації для державної реєстрації.

2.6. Здійснює перевірки у відділах і управліннях облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення стану ведення діловодства.

2.7. Складає зведену номенклатуру справ апарату обласної державної адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здаванню в державний архів, організовує роботу архіву апарату обласної державної адміністрації.

Бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбору на державне зберігання, готує справи для здавання до Державного архіву Львівської області.

2.8. Забезпечує копіювання та тиражування документів згідно з резолюціями керівництва. Організовує профілактичне обслуговування та поточний ремонт копіювальної техніки.

2.9. Забезпечує роботу 1-ї приймальної у неробочі, вихідні та святкові дні (згідно з інструкцією для відповідального чергового).

2.10. Разом з організаційним та іншими відділами апарату забезпечує організаційно-технічну підготовку і роботу Колегії облдержадміністрації, а також нарад та інших заходів, що проводяться в облдержадміністрації.

2.11. Забезпечує працівників облдержадміністрації, які їдуть у службові відрядження, залізничними квитками.

2.12. Здійснює зустрічі делегацій і забезпечує гостей облдержадміністрації готелем, організовує їх харчування.

2.13. Формує заявки і забезпечує працівників апарату облдержадміністрації необхідним обладнанням, інвентарем, канцелярськими товарами; займається обладнанням робочих місць.

3. Права, обов'язки

Загальний відділ має право:

3.1. Перевіряти стан ведення діловодства в органах виконавчої влади нижчого рівня.

3.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на відділ обов'язків.

3.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань роботи діловодних служб, що проводяться в органі виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.4. Рекомендувати своїх працівників для участі в комісіях з інвентаризації матеріальних цінностей.

3.5. Вносити керівництву облдержадміністрації пропозиції з питань вдосконалення процесів діловодства.

4. Структура загального відділу

4.1. Начальник відділу:

4.1.1. Керує роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи загального відділу.

4.1.2. Вивчає завдання і розподіляє обов'язки між секторами та працівниками, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вказівок керівництва облдержадміністрації.

4.1.3. Вносить на розгляд заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.

4.1.4. Бере участь у засіданнях, нарадах та інших заходах облдержадміністрації, у тому числі під час обговорення питань ведення діловодства.

4.1.5. Інформує заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату про покладання на працівників відділу обов'язків, що не належать до компетенції відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають відділу документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

4.1.6. Звітує перед заступником голови облдержадміністрації, керівником апарату про роботу відділу відповідно до перспективних та поточних планів.

4.2. Структура загального відділу:

- сектор кореспонденції;

- протокольний сектор;

- сектор діловодства;

- господарський сектор;

- відповідальні чергові.

4.3. Начальник та працівники відділу несуть відповідальність у межах своєї компетенції за покладені на них обов'язки.

5. Прикінцеві положення

5.1. Покладання на загальний відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

5.2. Обласна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв'язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу тощо.

5.3. Структуру і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджує голова облдержадміністрації в межах граничної чисельності, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на апарат облдержадміністрації.

5.4. Працівників відділу призначає на посади і звільняє з посад голова облдержадміністрації своїм розпорядженням за поданням начальника і погодженням заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату відповідно до вимог чинного законодавства.

(Тимчасове положення в редакції розпорядження
 Львівської обласної державної адміністрації від 12.03.2003 р. N 206)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату Львівської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ кадрової роботи та з питань державної служби Львівської обласної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами керівника апарату, цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби відділ керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту.

1.4. Відділ підпорядковується голові обласної державної адміністрації. Оперативне керівництво відділом здійснює керівник апарату облдержадміністрації.

1.5. Роботу відділу кадрової роботи та з питань державної служби організовує завідувач відділу. Завідувач відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням керівника апарату облдержадміністрації та наявності висновку Головдержслужби. Особа, що призначається на посаду завідувача, повинна мати закінчену вищу освіту та досвід роботи з кадрами, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 р. N 912.

У разі відсутності завідувача його обов'язки виконує заступник або працівник, на якого покладено обов'язки завідувача відділу.

1.6. Основним завданням відділу є організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принцип демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, постійне навчання працівників, заохочення їх службової кар'єри, реалізація державної політики з питань державної служби.

2. Завдання і функції

2.1. Відділ кадрової роботи та з питань державної служби:

2.1.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації і разом з ними узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.

2.1.2. Разом із структурними підрозділами облдержадміністрації розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.

2.1.3. Здійснює організаційне забезпечення обласної ради для роботи з кадрами.

2.1.4. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ.

2.1.5. Проводить роботу з резервом на керівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та їх заступників, здійснює організаційно-методичне керівництво формування кадрового резерву і контролює виконання особистих річних планів його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах облдержадміністрації та підпорядкованих їй установах, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.

2.1.6. Здійснює організаційно-методичне керівництво Центром підвищення кваліфікації державних службовців V - VII категорії Львівського філіалу УАДУ, готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби.

2.1.7. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті облдержадміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на державну службу, контролює добір та розстановку кадрів в апараті відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.8. Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

2.1.9. Розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

2.1.10. Готує матеріали про призначення на посаду та звільнення з посад працівників апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, голів райдержадміністрацій та матеріали на погодження призначення заступників голів райдержадміністрацій та керівників апаратів.

2.1.11. Оформляє документи про прийняття Присяги державного службовця та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.

2.1.12. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років і наданням відпусток працівникам апарату облдержадміністрації.

2.1.13. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення і нагородження громадян області, веде відповідний облік.

2.1.14. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

2.1.15. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.

2.1.16. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

2.1.17. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

2.1.18. Готує документи для відрядження працівників за кордон.

2.1.19. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату облдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах облдержадміністрації і підпорядкованих їй установах.

2.1.20. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації в підпорядкованих установах.

2.1.21. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації організовує регулярне навчання працівників апарату облдержадміністрації.

2.1.22. Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в облдержадміністрації та підпорядкованих їй виконавчих структурах за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

3. Права, обов'язки, відповідальність

3.1. Відділ кадрової роботи та з питань державної служби має право:

3.1.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті облдержадміністрації та підпорядкованих їй установах.

3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб облдержадміністрації та у підпорядкованих їй установах документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій.

3.1.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в облдержадміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу кадрової роботи та з питань державної служби.

3.1.4. Інформує керівника апарату облдержадміністрації про покладання на працівників відділу обов'язків, що не належать до компетенції відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають відділу документів, необхідних для вирішення порушених питань.

3.1.5. Вносити керівництву облдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

4. Заключні положення

4.1. Покладення на відділ кадрової роботи та з питань державної служби обов'язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та державної служби, не допускається.

4.2. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації відділу кадрової роботи та з питань державної служби, забезпечує його приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.

4.3. Відділ має свою печатку.

4.4. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується головою облдержадміністрації в межах граничної чисельності і відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на апарат облдержадміністрації.

4.5. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням завідувача і погодженням керівника апарату облдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529 

ПОЛОЖЕННЯ
про прес-службу Львівської облдержадміністрації

1. Статус прес-служби в апараті

1.1. Прес-служба Львівської ОДА є структурним підрозділом Львівської ОДА, єдиним офіційним джерелом інформації про роботу органу виконавчої влади і методично підпорядковується керівнику даного органу виконавчої влади.

2. Загальні положення

2.1. Прес-служба у своїй роботі керується нормами Конституції України, законодавством України з питань інформації, іншими законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, а також розпорядженнями голови ОДА.

2.2. Положення про прес-службу затверджується головою ОДА за поданням керівника апарату.

2.3. Прес-службою керує керівник, який призначається та звільняється у встановленому законодавством порядку головою ОДА.

2.4. Структура і штат прес-служби за поданням її керівника затверджується керівником апарату ОДА.

2.5. Працівники прес-служби є державними службовцями та відповідно до цього на них покладаються певні обов'язки відповідно до Закону "Про державну службу".

2.6. На посади спеціалістів прес-служби призначаються фахівці, які відповідають вимогам встановлених кваліфікаційних характеристик.

3. Завдання прес-служби

3.1. Вчасно, оперативно та об'єктивно поширювати інформацію про діяльність ОДА через засоби масової інформації; сприяти формуванню об'єктивного уявлення громадськості, державних структур, а також у зацікавлених у співпраці з облдержадміністрацією зарубіжних партнерів про таку діяльність.

3.2. Проводити активну інформаційно-аналітичну роботу, що спрямована на роз'яснення громадянам соціально-економічної політики, яку проводить орган влади, забезпечувати зв'язки керівництва облдержадміністрації із ЗМІ та інформувати його про відображення цієї політики в них.

3.3. Взаємодіяти із Адміністрацією Президента України, прес-службою Кабінету Міністрів України, Міністерством інформації з метою забезпечення більш широких зв'язків з громадськістю за допомогою ЗМІ.

4. Функції прес-служби

4.1. Аналізувати громадську думку та впливати на неї у напрямку сприйняття нею політики, що провадить орган виконавчої влади.

4.2. Напрацьовувати тематичні напрямки роботи із засобами масової інформації, виявляти проблеми, що найбільше турбують громадськість.

4.3. Надавати засобам масової інформації організаційно-методичну, консультативну та інформаційну допомогу.

4.4. Запобігати появі необ'єктивних і таких, що спотворюють діяльність ОДА матеріалів у ЗМІ.

4.5. Готувати матеріали для інформаційного бюлетеня прес-служби ОДА, а також керівництва ОДА.

4.6. Готувати власні матеріали для преси: від прес-служби; за підписом керівника ОДА чи його заступників; організовувати інтерв'ю з ними та фахівцями з питань, якими опікується виконавчий орган; відповідати на публікації в пресі та матеріали теле- і радіо передач; створювати власні програми та телесюжети.

4.7. Робота з журналістами: готувати і проводити прес-конференції, брифінги; організовувати зустрічі з керівництвом та іншими спеціалістами; готувати відповіді на запити редакцій видань, ТБ, радіо; організовувати візуальні матеріали.

4.8. Створювати інформаційний банк даних, фото- і відеотеки, а також надавати ці матеріали засобам масової інформації.

5. Обов'язки та права керівника прес-служби

5.1. Керівник здійснює необхідні організаційні та методичні заходи для якісного і своєчасного виконання завдань, покладених на прес-службу та її працівників.

5.2. Бере участь у заходах, які проводить ОДА, з метою оперативного реагування на рішення, ухвалені на них.

5.3. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення стилю та методів роботи прес-служби та її спеціалістів, дбає про дотримання ними службової дисципліни, підвищення їх професійного рівня.

5.4. Має право одержувати від структурних підрозділів ОДА інформацію, необхідну для виконання покладених на прес-службу завдань.

6. Забезпечення діяльності прес-служби

6.1. Прес-служба як самостійний структурний підрозділ обласного органу виконавчої влади має всі права, встановлені у ньому для інших підрозділів.

6.2. Прес-служба також у встановленому порядку одержує необхідне матеріально-технічне спорядження з врахуванням специфіки її діяльності.

7. Відповідальність

7.1. Прес-служба несе відповідальність за точність інформації, що готується та подається нею засобам масової інформації; за скоординованість дій між співробітниками щодо інформування журналістів про діяльність ОДА.

Прес-служба не несе відповідальності за перекручення фактів у засобах масової інформації, що сталися не з її вини.

7.2. Персональну відповідальність за виконання покладених на прес-службу завдань та покладення на її співробітників функцій несе керівник служби.

7.3. Співробітники прес-служби несуть відповідальність за виконання своїх посадових обов'язків відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції прес-служби.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань режимно-секретної роботи апарату Львівської обласної державної адміністрації

I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Відділ з питань режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації утворюється розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації за погодженням із Службою безпеки України відповідно до Законів України "Про державну таємницю", "Про місцеві державні адміністрації".

2. У відповідності до ст. 21 Закону України "Про державну таємницю" відділ є окремим структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації.

Чисельність працівників відділу визначається головою обласної державної адміністрації.

3. У своїй роботі відділ керується Конституцією, законами, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами з питань державних таємниць і взаємодіє з органами Служби безпеки України.

4. Реорганізацію чи ліквідацію відділу облдержадміністрація погоджує із Службою безпеки України.

5. Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням із управлінням Служби безпеки України у Львівській області.

Відділ комплектується спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці із степенем секретності "цілком таємно" і які володіють відповідними діловими якостями, мають необхідні знання та досвід і здатні виконувати обов'язки, покладені на них згідно з цим Положенням. Прийняття на роботу тимчасових працівників не допускається.

6. Відділ розміщається в ізольованих службових приміщеннях, як правило на середніх поверхах, їх обладнання має відповідати встановленим нормам, виключати можливість безконтрольного проникнення сторонніх осіб та гарантувати зберігання таємних документів, що в них знаходяться.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

1. Недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до відомостей, що становлять державу таємницю.

2. Своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими управліннями та відділами заходів, що забезпечують охорону державної таємниці.

3. Запобігання розголошення секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державними, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї.

4. Виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації.

5. Забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час проведення всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин.

6. Організація секретного діловодства.

7. Здійснення контролю за станом режиму секретності в райдержадміністраціях, міськвиконкомах, управліннях, підприємствах, установах і організаціях, розташованих на території області.

8. Організація і здійснення контролю за перепускним режимом в приміщення обласної державної адміністрації.

9. Оформлення і видача службових посвідчень працівникам обласної державної адміністрації та тимчасових посвідчень на право входу в обласну державну адміністрацію.

III. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Розробляє і здійснює заходи щодо:

- дотримання режиму охорони з метою попередження втрат носіїв інформації, віднесеної до державної таємниці;

- забезпечення охорони державної таємниці при користуванні таємними документами, контролю за виконанням Закону України "Про державну таємницю", інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці;

- запобігання розголошенню та просочення секретної інформації під час підготовки і проведення нарад, конференцій, під час зустрічей з іноземними делегаціями, представниками іноземних фірм тощо.

2. Бере участь у службових розслідуваннях фактів розголошення державної таємниці, втрати документів, що містять державну таємницю, інших порушень режиму секретності. Веде облік та аналіз зазначених фактів, а також взаємодіє з органами служби безпеки з цих питань.

3. Контролює своєчасність та правильність засекречування, зміни грифу секретності або розсекречування інформації відповідно до рішень (висновків) державних експертів з питань таємниць.

4. Організує навчання працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій і міськвиконкомів, діяльність яких пов'язана з державною  таємницею, своєчасно забезпечує їхні режимно-секретні органи (РСО) необхідними нормативними документами і методичними матеріалами.

5. Проводить інструктажі та здійснює профілактичні заходи щодо осіб, допущених до секретної інформації, організує перевірку знання ними вимог - законодавчих нормативних актів в сфері державних секретів.

6. Проводить інструктажі з питань охорони державної таємниці осіб, допущених до державної таємниці, які від'їжджають за кордон у службові відрядження, а також осіб, що братимуть участь у роботі міжнародних конференцій, виставок тощо на території України.

7. Бере участь у розробленні та проведенні заходів, спрямованих на забезпечення режиму секретності при здійсненні зовнішніх зв'язків.

8. Формує номенклатуру посад працівників облдержадміністрації, що підлягають оформленню на допуск до інформації "цілком таємно" та "таємно", оформляє за участю кадрових служб документи на допуск працівників до цієї інформації.

9. Контролює дотримання порядку доступу працівників облдержадміністрації до відомостей, що становлять державну таємницю, перевіряє відповідність форм їх допуску до державної таємниці ступеня секретності відомостей, візує розпорядження голови облдержадміністрації про призначення осіб на посади, внесених до номенклатури посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

10. Разом з відділом кадрової роботи та з питань державної служби забезпечує укладання трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, та оформляє зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці.

11. Розробляє річні та поточні плани роботи відділу.

12. Організує і контролює таємне діловодство та порядок поводження з матеріальними носіями секретної інформації.

13. Надає необхідні консультації по підготовці документів для отримання райдержадміністраціями, міськвиконкомами, обласними управліннями та іншими установами дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

14. Вживає невідкладних заходів для попередження негативних наслідків та терміново інформує голову облдержадміністрації і одночасно з його відома відповідні органи СБУ, МВСУ про події та їх наслідки, що спричинили чи можуть спричинити загрозу зберігання державної таємниці, у тому числі про такі події, як:

- викрадання, підготовку чи замах на викрадання, виявлення втрати або втрата документів, що містять державну таємницю, незаконна передача або збирання громадянами України з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам державної таємниці, зникнення осіб, обізнаних з державною таємницею.

IV. ПРАВА ВІДДІЛУ

1. Вимагати від усіх працівників облдержадміністрації неухильного виконання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці.

2. Брати участь у розгляді проектів штатних розписів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів та обласних управлінь, підпорядкованих облдержадміністрації у частині, що стосується РСО, вносити пропозиції щодо структури і чисельності працівників цих органів.

3. Брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують роботи, пов'язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними актами, порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень.

4. Погоджувати кандидатури на призначення на посаду і звільнення з посади завідувачів РСО в райдержадміністраціях, міськвиконкомах та управліннях, підпорядкованих облдержадміністрації.

5. Залучати працівників облдержадміністрації до здійснення заходів охорони державної таємниці.

6. Здійснювати перевірки стану і організації роботи з питань захисту державної таємниці і забезпечення режиму секретності в управліннях і відділах облдержадміністрації, а також в райдержадміністраціях і міськвиконкомах, давати відповідні рекомендації.

7. Здійснювати перевірки дотримання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці, наявності документів, що містять державу таємницю.

8. Порушувати перед головою облдержадміністрації питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством, а також давати рекомендації щодо обов'язкових для виконання вказівок завідувачам відділами, начальникам управлінь, головам райдержадміністрацій і міським головам міст обласного підпорядкування з питань забезпечення режиму секретності.

9. Брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від працівників облдержадміністрації пояснень щодо фактів розголошення ними секретних відомостей, втрати секретних документів, інших порушень режиму секретності.

10. Одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, анкетні дані.

11. Використовувати засоби зв'язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими установами, підприємствами та їх РСО з питань забезпечення режиму секретності.

12. Мати печатку з найменуванням відділу, а також інші печатки і штампи установленого взірця.

V. Під. час виконання своїх завдань і функцій відділ з питань режимно-секретної роботи апарату взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, державними експертами з питань таємниць, отримує від них дані, необхідні для планування та організації режимно-секретної діяльності.

VI. Працівники відділу за порушення чинного законодавства про державну таємницю несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ роботи із зверненнями громадян апарату Львівської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ роботи із зверненнями громадян Львівської обласної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення", постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямків діяльності.

1.4. Відділ підпорядковується керівнику апарату облдержадміністрації.

1.5. Роботу відділу організовує завідувач. Завідувач відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням керівника апарату облдержадміністрації. Особа, що призначається на посаду завідувача, повинна мати закінчену вищу юридичну освіту, стаж роботи в державних органах не менше трьох років.

У разі відсутності завідувача його обов'язки виконує заступник завідувача відділу.

1.6. У межах своєї компетенції відділ роботи із зверненнями громадян взаємодіє з підрозділами обласної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, установами області.

1.7. Відділ роботи із зверненнями громадян є координаційним і методологічним центром щодо організації роботи з письмовими та усними зверненнями громадян, організації особистого прийому громадян в облдержадміністрації, в місцевих органах влади, на підприємствах, в установах і організаціях.

2. Завдання і функції

2.1. Відділ роботи із зверненнями громадян відповідає за:

2.1.1. Забезпечення безперешкодного здійснення конституційних прав громадян на звернення з пропозиціями і заявами, оскарження дій місцевих органів влади, службових осіб, керівників підприємств, організацій, установ та виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення".

2.1.2. Забезпечення організації особистого прийому громадян у облдержадміністрації, розгляду їх письмових і усних звернень.

2.1.3. Здійснення контролю за законністю розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян у відділах і управліннях облдержадміністрації, місцевих і органах влади, службовими особами на підприємствах, в організаціях і установах області.

2.1.4. Надання допомоги структурним підрозділам апарату облдержадміністрації, його відділам і управлінням, місцевим органам влади, підприємствам, організаціям, установам в організації і здійсненні роботи щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

2.2. Відділ роботи із зверненнями громадян відповідно до покладених на нього основних завдань здійснює:

2.2.1. Організацію прийому громадян, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до облдержадміністрації.

2.2.2. Організацію прийому громадян головою облдержадміністрації та його заступниками.

2.2.3. Реєстрацію і своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг, які надійшли до облдержадміністрації.

2.2.4. Попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, підготовку пропозицій і висновків для наступної доповіді голові облдержадміністрації та його заступникам.

2.2.5. Вивчення і узагальнення пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до обласної державної адміністрації та підготовку інформаційних матеріалів, довідок, пропозицій про причини надходження письмових і усних звернень громадян.

2.2.6. Повідомлення громадян про результати розгляду їх звернень.

2.2.7. Проведення консультацій громадян з правових та інших питань, що належать до компетенції облдержадміністрації.

2.2.8. Контроль за своєчасним розглядом і законністю вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, організації їх обліку в місцевих органах влади, на підприємствах, в установах і організаціях.

2.2.9. Складання і подання необхідних звітів з питань прийому громадян і розгляду їх звернень.

2.2.10. У галузі інформаційно-методичної роботи:

а) надання методичної і практичної допомоги апарату облдержадміністрації, його відділам і управлінням, місцевим органам влади, підприємствам, організаціям, установам в організації роботи із зверненнями громадян і особистого прийому громадян;

б) вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду роботи щодо організації прийому і розгляду звернень громадян.

3. Права, обов'язки, відповідальність

3.1. Відділ роботи із зверненнями громадян має право:

3.1.1. Вимагати від працівників апарату державної адміністрації, відділів і управлінь облдержадміністрації, виконкомів рад міст обласного підпорядкування, райдержадміністрацій, підприємств, організацій, установ, службових осіб своєчасного виконання надісланих їм документів відповідно до вимог чинного законодавства.

3.1.2. Вимагати у відділів і управлінь місцевих органів влади, міст обласного підпорядкування, службових осіб, керівників підприємств, організацій, установ подання інформації (довідок, пояснень і інших матеріалів) про розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надіслані і були розглянуті в цих органах.

3.1.3. Вносити на розгляд керівництва облдержадміністрації питання про стан роботи із зверненнями в апараті облдержадміністрації, її відділах і управліннях, в місцевих органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях, подавати пропозиції щодо поліпшення їх діяльності з цих питань.

3.1.4. За дорученням голови облдержадміністрації та його заступників:

- приймати участь у підготовці проектів розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації з питань розгляду і вирішення звернень громадян;

- залучати до проведення перевірок працівників відділів і управлінь облдержадміністрації, працівників підприємств, організацій, установ;

- перевіряти стан роботи щодо розгляду звернень громадян у відділах і управліннях державної адміністрації, місцевих органах влади, на підприємствах, в установах і організаціях;

- перевіряти на місцях викладені у зверненнях повідомлення громадян.

3.2. Відділ роботи із зверненнями громадян відповідно до покладених на нього завдань зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечувати чітку організацію прийому громадян у встановлені і доведені до їх відома дні і години. Здійснювати контроль за виконанням розпоряджень і доручень керівництва облдержадміністрації, даних на особистому прийомі, що стосується конкретних звернень громадян.

3.2.2. Забезпечувати попередню співбесіду з громадянами, які прибули на особистий прийом, реєстрацію їх звернень, доповідати службовим особам, які здійснюють прийом, про зміст звернень громадян, готувати матеріали, необхідні для своєчасного і правильного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.2.3. Забезпечувати чіткий облік усіх письмових і усних звернень громадян шляхом внесення їх в облікові картки встановленого зразка з повним відображенням в них суті поставлених питань, наданих роз'яснень або проведених консультацій і результатів прийому.

3.2.4. Розглядати письмові звернення громадян та подавати на розгляд керівництву облдержадміністрації, місцевим органам державної виконавчої влади.

3.2.5. Проводити комплексне вивчення пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до облдержадміністрації, вивчати причини, які породжують звернення, вживати заходи щодо ліквідації виявлених порушень і недоліків, інформувати про результати роботи керівництво облдержадміністрації.

4. Структура відділу

4.1. Відділ роботи із зверненням громадян очолює завідувач, який призначається і звільняється з посади розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації за поданням керівника апарату облдержадміністрації.

4.2. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації за поданням завідувача відділу та погодженням керівника апарату облдержадміністрації.

4.3. На посаду завідувача відділу призначається особа, яка має вищу юридичну освіту та стаж роботи в державних органах не менше трьох років.

4.4. Спеціалістами відділу призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту, а у виняткових випадках - особи, які мають незакінчену вищу юридичну освіту, але навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, при наявності у них стажу роботи в державних органах не менше одного року.

4.5. На посаду секретаря-друкарки призначається особа, яка має середню освіту і відповідні навики цієї роботи.

3.3. Завідувач відділу роботи із зверненнями громадян:

3.3.1. Здійснює керівництво відділом і несе відповідність за виконання покладених на нього завдань. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу, відповідає за стан трудової дисципліни, організовує співпрацю з підрозділами апарату обласної державної адміністрації, його відділами і управліннями, координує з ними підготовку пропозицій щодо роботи із зверненнями і організації особистого прийому громадян.

3.3.2. Організовує особистий прийом громадян у відділі, забезпечує дотримання графіка прийому, проводить облік звернень громадян на особистому прийомі, голови облдержадміністрації та його заступниками.

3.3.3. Вивчає, узагальнює і сприяє розповсюдженню позитивного досвіду роботи із зверненнями громадян, здійснює контроль за роботою працівників відділу, надає їм методичну і практичну допомогу.

3.3.4. Складає проект планів перевірок стану роботи щодо розгляду звернень громадян, організації особистого прийому громадян у відділах і управліннях облдержадміністрації, в місцевих органах влади, на підприємствах, в організаціях і установах.

3.3.5. Організовує комплексне вивчення звернень громадян.

3.3.6. Складає піврічні і річні звіти, а також довідкові матеріали з питань розгляду звернень громадян, організації особистого прийому громадян.

3.3.7. Готує довідки і інші матеріали з питань вирішення звернень громадян.

3.4. Спеціалісти відділу звернень громадян за закріпленими районами:

3.4.1. Здійснюють розгляд звернень громадян, забезпечують їх реєстрацію, контроль за станом їх розгляду і вирішення.

3.4.2. Систематично вивчають і аналізують звернення громадян, причини, що їх породжують, щоквартально складають звіти про характер і стан розгляду звернень громадян.

3.4.3. Згідно з планом роботи відділу здійснюють перевірки стану розгляду пропозицій, заяв і скарг, організації особистого прийому у відділах і управліннях облдержадміністрації, в місцевих органах влади, на підприємствах, в установах і організаціях області, окремих фактів, викладених у зверненнях громадян, і вносять пропозиції з результатів цих перевірок.

3.4.4. Аналізують і узагальнюють матеріали про стан розгляду звернень громадян.

3.4.5. Готують матеріали, довідки, доповідні записки з питань роботи із зверненнями громадян.

3.4.6. Здійснюють контроль за своєчасним розглядом взятих на контроль звернень громадян, які надіслані відділам і управлінням облдержадміністрації, місцевим органам влади, службовим особам, підприємствам, організаціям, установам. Перевіряють якість підготовлених відповідей за результатами розгляду звернень громадян. Своєчасно інформують завідувача відділу про факти порушення строків, порядку, необ'єктивності, порушення законності при розгляді звернень громадян.

3.4.7. Проводять зняття документів з контролю на підставі відповідей виконавців, рішення керівництва і завідувача відділу звернень громадян.

3.4.8. Вивчають і розповсюджують позитивний досвід роботи із зверненнями громадян.

3.5. Секретар-друкарка здійснює:

3.5.1. Прийом вхідної документації, яка надходить до відділу, і залежно від змісту і доручень розподіляє їх для наступного розгляду завідувачу, спеціалістам відділу.

3.5.2. Після попереднього вивчення у відділі передає звернення керівництву облдержадміністрації для їх розгляду.

3.5.3. Передає звернення громадян з дорученнями керівництва облдержадміністрації і завідувача відділу у загальну канцелярію для надсилання виконавцям.

5. Організація роботи відділу із зверненням громадян

5.1. Відділ роботи із зверненням громадян планує і проводить роботу відповідно до плану роботи облдержадміністрації.

5.2. Відділ роботи із зверненням громадян користується бланками встановленого зразка.

5.3. Діловодство у відділі роботи із зверненням громадян ведеться у встановленому порядку, згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінетом Міністрів України від 14.04.97 р. N 348.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про господарський відділ Львівської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Господарський відділ обласної державної адміністрації утворюється розпорядженням голови обласної адміністрації та підпорядковується в своїй діяльності голові облдержадміністрації та керівнику апарату облдержадміністрації.

1.2. Господарський відділ керується в своїй діяльності Конституцією та законами України, указами Президента України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням, іншими нормативними актами.

II. Основні завдання

2.1. Вивчення потреб господарсько-технічного забезпечення апарату облдержадміністрації.

2.2. Здійснення господарсько-технічних заходів по підготовці і обслуговуванню заходів, які проводяться облдержадміністрацією (конференції, наради, семінари, зустрічі делегацій).

2.3. Господарське забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації, забезпечення технічними засобами, засобами оргтехніки і зв'язку, які підвищують ефективність, якість і культуру управлінської праці; обладнання робочих місць.

2.4. Чітка організація і координація роботи по господарському забезпеченню.

III. Функції

Господарський відділ у відповідності з покладеними на нього завданнями здійснює функції:

3.1. Підготовку приміщення і необхідного обладнання для проведення заходів облдержадміністрації у відповідності з планом роботи, а також конференцій, нарад, семінарів.

3.2. Систематичний контроль за виконанням робіт по профілактичному ремонту будинку облдержадміністрації, теплового господарства, електроенергетичної системи, засобів внутрішнього зв'язку і радіо.

3.3. Організацію забезпечення працівників облдержадміністрації, що направляються у службові відрядження, залізничними та авіаквитками.

3.4. Забезпечення зустрічей делегацій і гостей облдержадміністрації необхідним транспортом, готелем, організацією харчування.

3.5. Складання заявок і забезпечення працівників обласної держадміністрації, необхідним обладнанням, інвентарем, канцелярськими товарами.

3.6. Контроль за дотриманням правил і інструкцій, а також виконанням розпоряджень по господарських питаннях.

3.7. Організація режиму економії матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів.

IV. Права

Господарському відділу надаються права:

4.1. Брати участь в розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.2. Готувати і вносити проекти розпоряджень з питань, що відносяться до функцій відділу.

4.3. Рекомендувати своїх співробітників в комісії для проведення інвентаризації матеріальних цінностей.

V. Організація роботи

5.1. Господарський відділ очолює завідувач. Завідувач господарського відділу призначається і звільняється з посади головою Львівської обласної державної адміністрації.

5.2. Структуру і штати відділу затверджуються згідно розпорядження голови облдержадміністрації, виходячи з прийнятих нормативів і встановленої чисельності працівників апарату органів державного управління і асигнувань на його утримання.

5.3. Робота відділу будується у відповідності з перспективними і поточними планами роботи облдержадміністрації.

5.4. Господарський відділ звітує про свою роботу перед керівником апарату облдержадміністрації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ взаємодії з правоохоронними органами та з питань мобілізаційної і оборонної роботи апарату Львівської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та з питань мобілізаційної і оборонної роботи Львівської обласної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату Львівської обласної державної адміністрації і підпорядковується у своїй діяльності безпосередньо голові облдержадміністрації або за його рішенням - оперативно керівнику апарату.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, регламентом Львівської обласної державної адміністрації, Тимчасовим положенням про апарат облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямку діяльності.

1.4. У межах своєї компетенції відділ взаємодіє з підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та міськвиконкомами, підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними, контролюючими та іншими органами, військово-мобілізаційними та військовими підрозділами, дислокованими на території області.

1.5. Основними завданнями відділу є:

1.5.1. Організація взаємодії на території області органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними, контролюючими органами, органами юстиції та іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, об'єднаннями громадян та окремими громадянами України для профілактики правопорушень, посилення боротьби із злочинністю, корупцією, зміцнення законності і правопорядку в регіоні, а також підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів, поліпшення їх кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

1.5.2. Забезпечення виконання законодавства з питань оборонної і мобілізаційної роботи, організація планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації; організація, координація, методологічне, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки; переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об'єктів народного господарства області на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

2. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. У частині взаємодії з правоохоронними органами:

2.1.1. Організує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації та рішень дорадчих органів облдержадміністрації з правоохоронних питань.

2.1.2. Організує виконання Комплексної програми боротьби зі злочинністю у Львівській області на 1997 - 2000 роки.

2.1.3. Проводить збір, узагальнення та аналіз статистичної та іншої інформації з правоохоронних питань, готує відповідні пропозиції для голови облдержадміністрації.

2.1.4. Здійснює розробку проектів рішень (актів) керівництва та дорадчих органів облдержадміністрації з правоохоронних питань, організовує їх виконання.

2.1.5. Вивчає, узагальнює і надає практичну та методичну допомогу міськвиконкомам та райдержадміністраціям щодо організації роботи з правоохоронних питань.

2.1.6. Сприяє поліпшенню кадрового та матеріально-технічного забезпечення правоохоронної діяльності в області.

2.2. У частині мобілізаційної і оборонної роботи:

2.2.1. Організує і координує розробку мобілізаційного плану на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки області, здійснює методологічне, методичне та нормативне забезпечення цієї роботи.

2.2.2. Організує і контролює створення об'єктів і потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації, а також мобілізаційних запасів стратегічних і найважливіших видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна.

2.2.3. Розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює методичне і організаційне забезпечення переведення органів державної виконавчої влади і об'єктів народного господарства області на режим роботи в умовах особливого періоду.

2.2.4. Контролює створення і стан готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил та інших військових формувань, створених згідно із законодавством, в особливий період.

2.2.5. Бере участь у організації підготовки запасних пунктів управління до роботи в умовах особливого періоду.

2.2.6. Контролює розробку і здійснення заходів щодо нормативного забезпечення населення області в особливий період.

2.2.7. Бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації і воєнного часу.

2.2.8. Організує створення на особливий період системи експортно-імпортних перевезень вантажів і бере участь в оцінці стратегічних сировини і матеріалів, що експортуються чи імпортуються.

2.2.9. Бере участь у розробці концепцій і заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території області і використання людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період.

2.2.10. Взаємодіє із управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у питаннях узгодження планів цивільної оборони з мобілізаційними планами та довготерміновими і річними програмами мобілізаційної підготовки.

2.2.11. Організує і координує роботу щодо наукового забезпечення мобілізаційного планування та створення системи інформаційного забезпечення органів державної виконавчої влади області в умовах особливого періоду.

2.2.12. Визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності районів і міст обласного підпорядкування, підприємств, установ, організацій.

2.2.13. Планує та організує здійснення заходів, пов'язаних із діяльністю на території області військових частин Збройних Сил та інших військових формувань, створених згідно із законодавством.

2.2.14. Сприяє Прикордонним військам в охороні та підтриманні встановленого режиму на державному кордоні.

2.2.15. Контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами обласної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім'ям військовослужбовців строкової служби.

2.2.16. Забезпечує і контролює виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.2.17. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову службу.

2.2.18. Вживає заходів до створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон.

2.2.19. Організує і контролює роботу, пов'язану з виділенням військовим частинам, установам і навчальним закладам Збройних Сил службових приміщень, житлової площі, земельних ділянок, наданням комунально-побутових та інших послуг, а також з контролем за використанням приміщень, житлової площі і ділянок.

2.2.20. Координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави, у тому числі мобілізаційної підготовки та мобілізації в області.

2.2.21. Контролює виконання підприємствами області замовлень Збройних Сил та інших військових формувань, створених згідно із законодавством, на виробництво і поставку необхідної їм продукції, електро- і теплоенергії.

2.2.22. Організує підготовку та готує аналітичні характеристики економічного та військово-економічного потенціалів області.

2.2.23. Готує звіти про хід виконання заходів мобілізаційної підготовки області.

2.3. Організаційно забезпечує діяльність:

2.3.1. Координаційного штабу для боротьби з нелегальною міграцією при Львівській облдержадміністрації.

2.3.2. Обласної комісії для координації проведення паспортизації громадян.

2.3.3. Міжвідомчої комісії для надання практичної допомоги установам виконання покарань області у вирішенні проблем забезпечення працею засуджених.

2.3.4. Спостережної комісії облдержадміністрації.

2.3.5. Обласної призовної комісії.

2.3.6. Обласної комісії щодо сприяння розв'язанню житлової проблеми військовослужбовцям запасу та у відставці.

2.3.7. Координаційної ради при голові облдержадміністрації з питань надання шефської допомоги Військово-Морським Силам України.

2.3.8. Штабу територіальної оборони області.

2.3.9. Інших дорадчих органів (комітетів, штабів, комісій, робочих груп тощо), створюваних у встановленому порядку розпорядженнями голови облдержадміністрації.

2.4. Бере участь в роботі і взаємодіє з:

2.4.1. Постійною депутатською комісією з питань дотримання законності та військових проблем Львівської обласної ради.

2.4.2. Постійною обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

2.4.3. Обласною комісією з питань дорожнього руху.

2.4.4. Обласною комісією з приватизації підприємств, які мають мобілізаційні резерви.

2.4.5. Науково-координаційною радою з питань створення та функціонування страхового фонду документації.

3. Права, обов'язки, відповідальність

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Готувати і доводити іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, основним галузевим органам, органам державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронним та іншим органам, військовим підрозділам, підприємствам, установам, організаціям різних форм власності обов'язкові для виконання вказівки щодо впровадження в життя рішень з питань правоохоронної діяльності, планування, методологічного та методичного забезпечення мобілізаційної підготовки в області.

3.1.2. Контролювати та перевіряти виконання підрозділами облдержадміністрації, обласними галузевими органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, військовими підрозділами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень та інших рішень голови Львівської облдержадміністрації, дорадчих органів облдержадміністрації з правоохоронних та мобілізаційних і оборонних питань.

3.1.3. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів, військових підрозділів, керівників підприємств, установ, організацій документи, висновки, довідки, іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань, функцій та обов'язків.

3.1.4. Інформувати керівництво облдержадміністрації у разі покладення на нього виконання роботи, що не належить до завдань, функцій та обов'язків відділу, чи виходить за його межі, а також у випадках, коли посадові особи не подають або несвоєчасно подають документи та інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.1.5. Залучати за згодою відповідних керівників спеціалістів для підготовки інформацій, довідок та інших матеріалів, проектів рішень облдержадміністрації чи її робочих (дорадчих) органів, здійснення перевірок виконання раніше прийнятих рішень з питань, що належать до його компетенції.

3.1.6. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.7. Брати участь у сесіях рад, у нарадах, засіданнях колегій, інших дорадчих і колегіальних органів облдержадміністрації, райдержадміністрацій і міськвиконкомів, правоохоронних, контролюючих та інших державних органів, військових підрозділів з питань, що відносяться до завдань, функцій і обов'язків відділу.

3.1.8. Вносити пропозиції голові облдержадміністрації щодо кадрового зміцнення правоохоронних органів, військово-мобілізаційних та військових підрозділів. Вивчати кандидатури, на які у встановленому порядку надійшли в облдержадміністрацію клопотання щодо їх погодження для призначення на керівні посади правоохоронних органів та деяких військово-мобілізаційних підрозділів, проводити з ними співбесіди та вносити відповідні пропозиції голові облдержадміністрації.

3.1.9. Подавати голові обласної державної адміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо правоохоронної, оборонної роботи, мобілізаційної підготовки, а також щодо накладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних рішень голови облдержадміністрації з питань мобілізаційної підготовки, правоохоронної, оборонної діяльності.

3.1.9. Вносити пропозиції голові облдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення правоохоронної, мобілізаційної діяльності, військових підрозділів області.

4. Структура відділу

4.1. Структура, кількісний склад відділу, фонд оплати праці його працівників затверджуються головою обласної державної адміністрації в межах граничної чисельності і відповідно до штатного розпису та кошторису витрат на апарат облдержадміністрації.

4.2. Структурно відділ поділяється на два підвідділи: підвідділ взаємодії з правоохоронними органами та підвідділ з питань мобілізаційної і оборонної роботи.

4.3. Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням керівника апарату.

4.4. У разі відсутності завідувача його обов'язки виконує визначений ним один із заступників завідувача відділу. Заступники завідувача відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням завідувача і погодженням керівника апарату відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням завідувача відділу і погодженням керівника апарату відповідно до чинного законодавства.

4.6. Особи, що призначаються на посади завідувача, заступників завідувача, інших працівників відділу повинні мати вищу юридичну освіту, стаж роботи в судових, правоохоронних або інших юридичних органах не менше п'яти років (на посади підвідділу взаємодії з правоохоронними органами), вищу освіту (бажано військову або технічну), стаж роботи у військових, мобілізаційних підрозділах або органах державної влади не менше 3-х років (на посади підвідділу з питань мобілізаційної і оборонної роботи).

4.7. Завідувач відділу безпосередньо підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а в оперативному порядку - керівнику апарату.

4.8. Завідувач відділу:

4.8.1. Бере участь у нарадах, засіданнях, інших заходах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, правоохоронних, контролюючих та інших державних органів, військових підрозділів при обговоренні правоохоронних, оборонних, мобілізаційних питань.

4.8.2. Інформує керівництво облдержадміністрації про покладення на працівників відділу обов'язків, що не належать до компетенції відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідний підрозділ або посадові особи не видають відділу документи та інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

4.8.3. Керує роботою відділу і забезпечує виконання та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.8.4. Визначає права і обов'язки працівників відділу, затверджує їх функціональні обов'язки.

4.8.5. Організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань і вказівок керівництва облдержадміністрації.

4.8.6. Контролює і перевіряє виконання документів, доручень та інших вказівок працівниками відділу.

4.8.7. Ставить питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, винних у порушенні чинного законодавства, неналежному виконанні своїх обов'язків.

4.8.8. Здійснює прийом громадян, працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, військових підрозділів, представників підприємств, установ та організацій, розглядає їх пропозиції, заяви, скарги і вносить керівництву облдержадміністрації за результатами їх розгляду відповідні пропозиції.

5. Заключні положення

5.1. Покладення на відділ завдань, функцій та обов'язків, які не передбачені цим Положенням та не стосуються компетенції відділу, не допускається.

5.2. Робота відділу здійснюється з додержанням режиму таємності відповідно до законодавства з цих питань. Мобілізаційне діловодство ведеться у спеціально обладнаних приміщеннях згідно з інструкцією, що затверджується Держкомсекретів.

5.3. Обласна державна адміністрація зобов'язана створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правоохоронних, мобілізаційних, оборонних питань.

5.4. Реорганізація чи припинення діяльності відділу проводиться за розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 20 вересня 2000 р. N 1066

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
9 жовтня 2000 р. за N 97/529 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату Львівської обласної державної адміністрації

1. Загальні засади

1.1. Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату Львівської облдержадміністрації (надалі - Відділ) відповідно до законодавства України утворюється головою облдержадміністрації, є структурним підрозділом апарату облдержадміністрації і підпорядковується у своїй діяльності голові облдержадміністрації і керівнику апарату облдержадміністрації.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ очолює завідувач відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення.

1.4. Відділ під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з іншими відділами й управліннями облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

2. Функції Відділу

Відділ:

2.1. Бере участь у формуванні проектів регіональної програми інформатизації, програми соціально-економічного розвитку регіону, складанні проекту бюджету області в частині політики інформатизації.

2.2. Організовує проведення аналізу стану і прогнозу соціально-економічного розвитку регіону в частині його інформатизації.

2.3. Розглядає документи та звернення, внесені до облдержадміністрації, що стосуються питань інформатизації, готує з цих питань аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови облдержадміністрації та його заступників.

2.4. Готує проекти доручень голови облдержадміністрації та його заступників райдержадміністраціям та міськвиконкомам, іншим підвідомчим органам виконавчої влади, установам і організаціям щодо організації виконання указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації.

2.5. Здійснює інформаційне та методичне забезпечення обласної державної адміністрації та виконання робіт за програмами і проектами інформатизації, бере участь у проведенні їх експертизи.

2.6. Розробляє і подає керівництву облдержадміністрації пропозиції щодо проектів планів роботи облдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції Відділу.

2.7. Здійснює перевірку виконання місцевими органами виконавчої влади завдань, визначених загальнодержавною та регіональними програмами інформатизації, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, постанов та доручень Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Відділу.

2.8. Забезпечує, у встановленому порядку, ведення діловодства, дотримання режиму секретності та службової таємниці.

2.9. Організовує забезпечення апарату облдержадміністрації засобами обчислювальної техніки, а також її технічне обслуговування.

2.10. Координує діяльність відповідних підрозділів облдержадміністрації з питань оперативності передачі інформації.

2.11. Забезпечує регламентований доступ користувачів до баз даних облдержадміністрації, сумісність застосовуваних програм і апаратних засобів.

2.12. Здійснює інформаційне забезпечення керівництва облдержадміністрації, відповідно до компетенції відділу, шляхом організації приймання, первинної аналітичної обробки і збереження інформації електронних засобів масової інформації.

2.13. Розробляє пропозиції щодо створення і підтримки мережі інформаційних джерел.

2.14. Організовує набір, макетування і друк документів, а також інших матеріалів на замовлення відділів апарату облдержадміністрації за дорученнями голови обласної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату облдержадміністрації.

3. Структура Відділу

3.1. Структура Відділу визначається розпорядженням голови облдержадміністрації.

3.2. Відділ очолює завідувач.

3.3. Працівники Відділу призначаються і звільняються з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації.

4. Обов'язки працівників Відділу

4.1. Завідувач Відділу:

4.1.1. Здійснює загальне керівництво Відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

4.1.2. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, визначає завдання та аналізує результати роботи працівників Відділу.

4.1.3. Забезпечує організованість, належну трудову дисципліну, удосконалення стилю і методів роботи працівників Відділу.

4.1.4. Планує роботу Відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи Відділу.

4.1.5. Організовує ведення діловодства у Відділі, порядок проходження і виконання документів.

4.1.6. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.1.7. Бере участь у нарадах, які проводить голова та заступники голови обласної державної адміністрації, під час розгляду питань, що стосуються реалізації програм та проектів інформатизації органів виконавчої влади в області.

4.1.8. Бере участь у проведенні нарад, що проводяться керівником апарату облдержадміністрації.

4.1.9. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими відділами, управліннями та службами облдержадміністрації, а також з органами місцевого самоврядування.

4.1.10. Вирішує питання оперативної взаємодії Відділу з відповідними службами Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та структурними підрозділами облдержадміністрації в межах своєї компетенції.

4.1.11. За дорученням голови облдержадміністрації, його заступників, керівника апарату облдержадміністрації формує робочі групи та комісії із спеціалістів відділів, управлінь, інших служб облдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем в галузі інформатизації, а також для опрацювання проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з цих питань.

4.1.12. Бере участь у роботі науково-технічних рад, робочих груп, нарад, конференцій, семінарів тощо.

4.1.13. Виконує також інші обов'язки та окремі доручення, покладені на нього головою облдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату облдержадміністрації.

4.2. Головний спеціаліст Відділу:

4.2.1. Забезпечує виконання покладених на нього завдань згідно з посадовою інструкцією.

4.2.2. Організовує і координує роботу працівників Відділу, надає їм допомогу у виконанні службових обов'язків.

4.2.3. У разі відсутності завідувача Відділу виконує його обов'язки.

4.2.4. Виконує інші обов'язки, покладені на нього завідувачем Відділу.

4.3. Спеціалісти Відділу:

4.3.1. Забезпечують виконання покладених на них завдань і обов'язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями та окремими дорученнями завідувача Відділу.

4.3.2. У разі необхідності, для виконання своїх службових обов'язків ознайомлюються з матеріалами у відділах і управліннях облдержадміністрації, районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах місцевих рад області, а також отримують від них матеріали, необхідні для підготовки питань на розгляд керівництва облдержадміністрації.

4.3.3. Систематично вивчають фактичний стан справ у галузі інформатизації у районних державних адміністраціях та виконавчих комітетах міських рад міст обласного підпорядкування. З цією метою здійснюють поїздки на місця з перевіркою, надають працівникам органів місцевої влади методичну і практичну допомогу у вирішенні завдань інформатизації, які поставлені перед ними.

4.3.4. Здійснюють інформаційне забезпечення діяльності обласної державної адміністрації з реалізації та контролю за виконанням законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації.

4.3.5. Здійснюють постійний контроль за виконанням розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що входять до компетенції Відділу.

5. Організація роботи Відділу

5.1.1. Організація роботи Відділу визначається чинним законодавством, цим Тимчасовим положенням, правилами внутрішнього розпорядку, встановленими для працівників облдержадміністрації.

5.1.2. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи Відділу.

5.1.3. Взаємодія Відділу під час вирішення питань, віднесених до його компетенції, з іншими відділами, управліннями, службами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян здійснюється згідно з чинним законодавством України та положеннями (статутами) про них.

5.1.4. Матеріали інших відділів і управлінь облдержадміністрації, що стосуються сфери діяльності Відділу, обов'язково погоджуються із завідувачем Відділу.

5.1.5. Посадові інструкції працівників Відділу затверджує керівник апарату облдержадміністрації за поданням завідувача Відділу.

____________

Источник: http://www.uazakon.com/document/spart39/inx39606.h...© 2014 Медицина